ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Υπηρεσίες τοποθέτησης προστατευτικών χωρισμάτων – επάλληλων παραθύρων, κατασκευή διαχωριστικού γυψοσανίδας & τοποθέτηση σιτών – στόρια αλουμινίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Υπηρεσίες τοποθέτησης προστατευτικών χωρισμάτων – επάλληλων παραθύρων στο Τ.Ι. Λένορμαν, κατασκευή διαχωριστικού γυψοσανίδας στo Κ.Υ. Νέου Κόσμου & τοποθέτηση σιτών – στόρια αλουμινίου στο Κ.Υ. Αθήνας.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
7.900,00€ + 1.896,00€ ΦΠΑ 24% = 9.796,00€ Εννέα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα έξι ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διαύγεια PDF 6ΩΙΤ469Η26-ΨΣ9