ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Υπηρεσίες Ετήσιας Συντήρησης και Διατήρησης των Μέσων Πυρόσβεσης και Πυροπροστασίας των Δομών ΠΦΥ της 1ης Υ.ΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Υπηρεσίες Ετήσιας Συντήρησης και Διατήρησης σε Ετοιμότητα των Μέσων Πυρόσβεσης και Πυροπροστασίας των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά υπηρεσία.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
19.822,60€ + ΦΠΑ 24% = 24.580,02€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ και δύο λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Διαύγεια PDF ΨΓΔΚ469Η26-ΝΤ0