ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 23 /2020 – Συνοπτικός Διαγωνισμός για Ανάδειξη Παρόχου Προμήθειας: «Συσκευών Αιματολογικών Αναλύσεων»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:
Ανάδειξης Παρόχου Προμήθειας: «Συσκευών Αιματολογικών Αναλύσεων της 1ης  Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής».

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:
Εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και σαράντα τριών λεπτών ( 74.393,43€) συμπ/νου του ΦΠΑ.

Διαύγεια PDF 6ΒΝΨ469Η26-ΛΑΤ