ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 26 – Για ανάδειξη παρόχου προμήθειας: «Διάφορων εξεταστικών σεντονιών – υποσέντονων για τις ανάγκες των δημόσιων δομών της Πρωτοβάθμιας Υγείας Φροντίδας της 1ης ΥΠΕ Αττικής»

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Διάφορων εξεταστικών σεντονιών – υποσέντονων για τις ανάγκες των δημόσιων δομών της Πρωτοβάθμιας Υγείας Φροντίδας της 1ης ΥΠΕ Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:
Πενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (52.499,74€) συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%

Διαύγεια PDF Ψ6ΙΙ469Η26-ΤΥΙ

ΤΕΥΔ