Σύντμηση προθεσμιών για την προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ που εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία Γ4α/ΓΠ 54849/21.9.2020 υπουργική απόφαση

Ανακοινώνεται η δημοσίευση, στο άρθρο 73 του Νόμου 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α’/12-10-2020), διατάξεων για τη σύντμηση των προθεσμιών για τις ανάγκες της προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ που εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 54849/21-09-2020 Υπουργική Απόφαση.  Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, λόγω του άμεσου κινδύνου για τη δημόσια υγεία από τη διασπορά του κορωνοιού COVID-19, περιορίζονται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες η προθεσμία για την υποβολή ένστασης κατά της μοριοδότησης και του πίνακα κατάταξης, η προθεσμία δήλωσης από υποψήφιο της θέσης που επιθυμεί, σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πρώτος σε περισσότερες από μία θέσεις και η προθεσμία για την αποδοχή από τον υποψήφιο της θέσης, στην οποία έχει επιλεγεί πρώτος