ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- «Προμήθεια 50.000 Στειλεών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την επείγουσα « Προμήθεια 50.000 Στειλεών λήψης ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος για διενέργεια διαγνωστικής εξέτασης COVID -19»

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Διαύγεια PDF ΨΒΑΚ469Η26-Η1Α