(ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 20/2020 – Ετήσια συντήρηση και επισκευή Καρδιογράφων, Απινιδωτών και Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Ετήσια συντήρηση και επισκευή Καρδιογράφων, Απινιδωτών και Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών των Δημόσιων Δομών Π.Φ.Υ (Κ.Υ., Τ.Ι., Π.Ι και Το. Μ.Υ της 1ης Υ.Πε Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:
Εξήντα εννιά χιλιάδες επτακόσια ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (69.700,00 € ) και προϋπολογισθείσα δαπάνη για το κόστος ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής
(CPV 34913000-0 ) τριάντα χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (30.000,00 € ) ήτοι συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ενενήντα εννιά χιλιάδες επτακόσια ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (99.700,00 €)

Διαύγεια PDF ΩΕΦ5469Η26-ΠΩΦ

ΤΕΥΔ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ