ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Προμήθεια μονών ροόμετρων με υγραντήρα για φιάλη οξυγόνου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω πανδημίας COVID-19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προμήθεια μονών ροόμετρων με υγραντήρα για φιάλη οξυγόνου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω πανδημίας COVID-19.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Εννέα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ 9.796,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαύγεια PDF 682Μ469Η26-Β40