Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 – Πρόσληψη εποχικού προσωπικού ασφάλειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες Φύλαξης

(Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017)

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΕΩΣ ΚΑΙ 27-3-2020


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2020 – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


H ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/ 2020 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ,
ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.