ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 02/2020 – Προμήθεια 140 Σταθμών Εργασίας Η/Υ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προμήθεια 140 σταθμών εργασίας Η/Υ ( Κεντρική Μονάδα, Οθόνη, Πληκτρολόγιο, Ποντίκι, Λειτουργικό Σύστημα, για την κάλυψη αναγκών των Δομών αρμοδιότητας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Κριτήριο Κατακύρωσης :
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης :
Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ευρώ και ογδόντα λεπτά (74.300,80 €) συμπ/νου του ΦΠΑ – 24%)

Διαύγεια PDF ΩΣΑ6469Η26-ΝΦΡ