ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 24/2019 – Προμήθεια ιατρικών συσκευών – οκτώ μονοπολικές / διπολικές διαθερμίες

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Προμήθεια οκτώ συσκευών Διαθερμίας για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

Κριτήριο Κατακύρωσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ( 20.645,16€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ ή ( 25.600,00€) συμπ/νου του ΦΠΑ –24%.

Διαύγεια PDF 69ΕΨ469Η26-ΗΩ0