(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 50.000 Σωληνάρια Πλαστικά για ΤΚΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος –Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για την Προμήθεια 50.000 Σωληνάρια Πλαστικά για ΤΚΕ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δέκα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ευρώ ( 10.540,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Διαύγεια PDF 9ΒΩΥ469Η26-ΚΣΩ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Διαύγεια PDF 6Η1Η469Η26-ΛΞΒ