ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2019 Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας 140 Σταθμών εργασίας Η/Υ (Κεντρική Μονάδα, Οθόνη, Πληκτρολόγιο, Ποντίκι, Λειτουργικό Σύστημα)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3/2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :
Για ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών: «140 Σταθμών εργασίας Η/Υ (Κεντρική Μονάδα, Οθόνη, Πληκτρολόγιο, Ποντίκι, Λειτουργικό Σύστημα) της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Εβδομήντα Τεσσάρων Χιλιάδων Τριακοσίων Ευρώ και Ογδόντα λεπτών (74.300,80 €) συμπ. του ΦΠΑ

Διαύγεια PDF ΩΖΓ8469Η26-Μ0Π