ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΠΛΟΕΣΤΙΑΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 36A/ 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΠΛΟΕΣΤΙΑΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΑΝΟΔΟΥ Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ PHILIPS – DUODIAGNOST ΤΗΣ Δ. Π.Φ.Υ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ της 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ,ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (25.000,00 €) ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Διαύγεια PDF ΨΔΥΓ469Η26-Ζ3Α