Συλλογή προσφορών για Ψυκτικούς Θαλάμους

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συλλογή προσφορών για Μίσθωση 26 ψυκτικών θαλάμων προσωρινής αποθήκευσης παραγομένων ΕΑΥΜ για χρονικό διάστημα ενός έτους

Διαύγεια PDF ΩΡ9Β469Η26-ΖΗΓ