Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου ΚΥ Γλυφάδας

EΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 37 Γ / 2017

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ του ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ (πρώην Μ.Υ. Γλυφάδας) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ Β. ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Διαύγεια PDF 7ΓΠ2469Η26-83Α