Ματαίωση Διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Καθαριότητας ΜΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Απόφαση ματαίωσης διαδικασίας – μέσω πρόσκλησης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ ΩΔΝΙ469Η26-Ι0Ζ)- για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών καθαριότητας της ΜΥ Ζωγράφου, λόγω διακοπής της επίσχεσης εργασίας των καθαριστριών που απασχολούνται στην ανωτέρω Μονάδα

Διαύγεια 6Μ6Μ469Η26-ΥΜ4