Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Καθαριότητας ΜΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας στη ΜΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Διαύγεια ΩΔΝΙ469Η26-Ι0Ζ