ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΕΠ ΠΕΔΥ -Μ.Υ. Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαύγεια Ω8ΛΛ469Η26-8ΥΒ