Παροχή υπηρεσιών Πλυσίματος και Σιδερώματος Ακάθαρτου Ιματισμού

Επαναπροκήρυξη (αρ. 38Α/2016) συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών “Πλυσίματος και Σιδερώματος Ακάθαρτου Ιματισμού” για τις ανάγκες των δημοσίων δομών της Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής με κριτήριο κατακύρωσης την πλεον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χρονικής διάρκειας ενός έτους.

Διαύγεια 7ΖΧΩ469Η26-ΔΒΨ