Διακήρυξη Συντήρησης Ψύξης – Θέρμανσης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕ∆Υ – ΚΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (56.928,40 €) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

Διαύγεια 6ΗΚ2469Η26-2ΥΛ