Προμήθεια 280 εκτυπωτών laser και 2 εκτυπωτών laser δικτύου

Διακήρυξη 2/2017

της 1ης Υ.ΠΕ.Αττικής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια 280 εκτυπωτών laser και 2 εκτυπωτών laser δικτύου.

Διαύγεια 7Ξ0Ν469Η26-Φ49