Ματαίωση διαγωνισμού προμήθειας ειδών φυσικοθεραπευτηρίου

Αρ. Πρωτ. 4555 / 31-01-2017

Ματαίωση της υπ ́αριθμ.33/2016 -ΑΔΑ: 733Δ469Η26-Υ2Ω – ΑΔΑΜ: 16PROC005628620 διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, που αφορά στο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια ειδών φυσικοθεραπευτηρίου για τον εξοπλισμό των φυσικοθεραπευτηρίων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αρμοδιότητας 1 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

Διαύγεια 71ΠΟ469Η26-ΜΕΑ