Ανακλητική Απόφαση της διακ. 1/2017 για Φωτοαντιγραφικό Χαρτί

Αρ. Πρωτ. 3994/27-01-2017

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1/2017 (ΑΔΑ: 6Ι4Ρ469Η26-40Ρ) διακήρυξης, που αφορά στο συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αρμοδιότητας της.

Διαύγεια ΩΙΚΝ469Η26-7ΚΡ