ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Διαμόρφωση χώρου ΜΥ Αλεξάνδρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
Παροχή Υπηρεσιών για την διαμόρφωση χώρου παροχής επείγουσας πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο κτίριο του ΠΕΔΥ – ΜΥ Αλεξάνδρας»  συνολικής δαπάνη ς είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (24.782,48€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαύγεια 7ΗΞ6469Η26-34Σ