ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ’ 14/2024 – για την Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Ετήσιας συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων και δικτύου αυτών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων και δικτύου αυτών σε Δομές Υγείας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:
Εξήντα Δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% Πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00€) πλέον του ΦΠΑ 24%

Διαύγεια PDF ΨΙΜΥ469Η26-ΓΕΓ
ΕΕΕΣ σε μορφή PDF
ΕΕΕΣ σε μορφή xml