ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 41Α/2024 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ – για Προμήθεια σε Δίσκους Ευαισθησίας Αντιβιοτικών & Υλικών Ταυτοποίησης για τις ανάγκες των Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια σε Δίσκους Ευαισθησίας Αντιβιοτικών και Υλικών Ταυτοποίησης
για τις ανάγκες των Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων , αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ,
Διάρκειας Τρία (3) έτη.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά φυσίγγιο των 50 Δίσκων και στο σύνολο των ποσοτήτων των ειδών.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:
Δεκαεπτά Χιλιάδες Πεντακόσια Είκοσι Επτά ευρώ και Σαράντα λεπτά (17.527,40€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διαύγεια PDF 6Α49469Η26-20Ε