ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 53/2024 – Προμήθεια σε Θρεπτικά Υλικά για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Διάρκειας ενός (1) έτους, αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια σε Θρεπτικά Υλικά για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Διάρκειας ενός (1) έτους, αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
Είκοσι Μία Χιλιάδες Ένα ευρώ και Σαράντα Τρία λεπτά (21.001,43€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαύγεια PDF ΨΕ6Ω469Η26-ΙΚΘ