ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52/2024 – Προμήθεια υγρών εμφάνισης και στερέωσης ακτινογραφικών φιλμ για δομές Π.Φ.Υ για τη κάλυψη των επειγουσών αναγκών τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια υγρών εμφάνισης και στερέωσης ακτινογραφικών φιλμ για δομές Π.Φ.Υ για τη κάλυψη των επειγουσών αναγκών τους.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Πέντε χιλιάδων Επτακοσίων Τριάντα Επτά ευρώ και Εβδομήντα Έξι λεπτών (5.737,76 €)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %

Διαύγεια PDF Ρ1ΞΗ469Η26-Ο92