ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28Α/2024 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» – για Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης, Βενζίνης και Αλλαγή Λαδιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης, Βενζίνης και Αλλαγή Λαδιών για όλα τα οχήματα που ανήκουν στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι το ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης που καθορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον Νομό Αττικής (Ν. 4412/16, άρθρο 95, παρ. 6), κατά την ημέρα παράδοσης των ειδών και θα αντιστοιχεί σε ποιότητα και σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμά τους και στις προδιαγραφές που θέτουν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/2014,ΦΕΚ Α 93/14-4-2014).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Τριάντα Χιλιάδες ευρώ (30.000,00€) συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%

Διαύγεια PDF 9ΓΤΕ469Η26-ΕΩ4