ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 47/2024 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Εγκατάσταση Νέων Γραμμών Τηλεφωνίας και Δικτύου σε Δομές ΠΦΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Εγκατάσταση νέων γραμμών τηλεφωνίας και δικτύου σε Δομές ΠΦΥ, για την υλοποίηση του Lis και την σύνδεσή του με την Κεντρική Υπηρεσία της 1ης Υ.Πε. Αττικής

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον πληρούνται οι Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Δεκαπέντε χιλιάδες Τριακόσια Εβδομήντα Έξι ευρώ (15.376,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Διαύγεια PDF 6Γ6Θ469Η26-Η4Σ