ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 46/2024 Για τις Εργασίες ελέγχου εξωτερικού υπόγειου δικτύου αποχέτευσης και φρεατίων όμβριων και ακάθαρτων υδάτων σε Δομές Π.Φ.Υ σε Δομές Π.Φ.Υ της 1ης Υ.Π.Ε Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για τις Εργασίες ελέγχου εξωτερικού υπόγειου δικτύου αποχέτευσης και φρεατίων όμβριων και ακάθαρτων υδάτων σε Δομές Π.Φ.Υ σε Δομές Π.Φ.Υ της 1ης Υ.Π.Ε Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά υπηρεσία.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Τεσσάρων χιλιάδων Εννιακοσίων Εξήντα ευρώ (4.960€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%

Διαύγεια PDF ΨΑΜ9469Η26-5Α7