ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32/2024 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» «A. Υπηρεσίες έγκρισης Πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών που υπόκεινται σε καταχώριση, Β. Υπηρεσίες βαθμονόμησης οργάνων μέτρησης ιοντιζουσών ακτινοβολιών και Γ. Υπηρεσίες ατομικής δοσιμέτρησης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια Υπηρεσιών Έγκρισης Πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών που υπόκεινται σε καταχώριση, Υπηρεσιών βαθμονόμησης οργάνων μέτρησης ιοντιζουσών ακτινοβολιών και Υπηρεσιών ατομικής δοσιμέτρησης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά υπηρεσία.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Είκοσι τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (23.200,00€) πλέον Φ.Π.Α  ήτοι είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (28.768,00€) συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%.

Διαύγεια PDF ΨΠΕ0469Η26-ΜΥΑ