ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36/2024 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ μέσω «ΚΗΜΔΗΣ – ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» Προμήθεια υγρών εμφάνισης και στερέωσης ακτινογραφικών φιλμ για δομές Π.Φ.Υ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια υγρών εμφάνισης και στερέωσης ακτινογραφικών φιλμ για δομές Π.Φ.Υ για τη κάλυψη των επειγουσών αναγκών τους.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Πέντε χιλιάδων Τετρακοσίων Ενός ευρώ και Σαράντα Τεσσάρων λεπτών (5.401,44€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Διαύγεια PDF 6ΥΓΨ469Η26-Ρ96