ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 37/2024 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ μέσω «ΚΗΜΔΗΣ – ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» Παροχή Yπηρεσιών Yλοτομίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Παροχή υπηρεσιών υλοτομίας -κλαδέματος πεύκων κ.λπ. δέντρων στο περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων της Κεντρικής Αποθήκης της 1ης Υ.Π.Ε στη Ραφήνα .

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά υπηρεσία ,από τη στιγμή που πληρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί .

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Δώδεκα χιλιάδες Τριακόσια Τριάντα Οκτώ ευρώ (12.338 € ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% .

Διαύγεια PDF 6Φ37469Η26-5Σ6