Τροποποίηση (3η) της υπ΄αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.15555/31.03.2023 Απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στα Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Οδοντιάτρων και Ιατρών Ε.Σ.Υ.»

Τροποποίηση (3η) της υπ΄αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.15555/31.03.2023 Απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στα Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Οδοντιάτρων και Ιατρών Ε.Σ.Υ. στην έδρα της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, για θέσεις Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».

Διαύγεια PDF 6ΚΒΞ465ΦΥΟ-ΜΛΚ