ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 93Α/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ – Προμήθεια σε Δίσκους Ευαισθησίας Αντιβιοτικών και Υλικών Ταυτοποίησης για τις ανάγκες των Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια σε Δίσκους Ευαισθησίας Αντιβιοτικών και Υλικών Ταυτοποίησης
για τις ανάγκες των Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων , αρμοδιότητας της 1ης Υ.Πε.,
Διάρκειας Τρία (3) έτη

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά φυσίγγιο των 50 Δίσκων και στο σύνολο των ποσοτήτων των ειδών. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
Είκοσι Χιλιάδες Πεντακόσια ευρώ (21.500,00€) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Διαύγεια PDF 6ΖΧΚ469Η26-Η1Φ