ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 154/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ » – Προμήθεια Αντιδραστηρίων LATEX

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια Αντιδραστηρίων LATEX για τις ανάγκες των Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων , Διάρκειας ενός (1) έτους, αρμοδιότητας της 1ης Υ.Πε.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά test.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Είκοσι Δύο Χιλιάδες Τριακόσια Είκοσι ευρώ ( 22.320 ,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διαύγεια PDF ΨΡ1Ε469Η26-ΗΩ6