ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡ. 23Α/2023 – Για Διετή Συντήρηση των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Για Διετή Συντήρηση των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) της Διοίκησης της 1ης Υ.ΠE.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτά (92.276,08 €)
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%.

Διαύγεια PDF 6ΕΓΣ469Η26-ΒΕΞ