(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡ. 24/2023 – Για προμήθεια Χειροπετσετών ζικ ζακ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Προμήθειας σε Χειροπετσετών ζικ ζακ για όλες τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για δύο έτη.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:
Εξήντα εφτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (67.320,00€) χωρίς ΦΠΑ συν δέκα έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (16.156,80€) ΦΠΑ 24% ήτοι ογδόντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (83.476,80€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Διαύγεια PDF 626Ο469Η26-10Φ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ