ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 153/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» – Εργασίες Ετήσιας Προληπτικής & Επανορθωτικής Συντήρησης & Χημικού Καθαρισμού Εμφανιστηρίων Κέντρων Υγείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Εργασίες ετήσιας προληπτικής & επανορθωτικής συντήρησης & χημικού καθαρισμού εννέα (9) εμφανιστηρίων Κέντρων Υγείας

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Δώδεκα Χιλιάδες Τετρακόσια Ενενήντα Εννέα ευρώ και Είκοσι λεπτά
(12.499,20€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Διαύγεια PDF 9ΡΔΝ469Η26-ΞΣ8