ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 109/2023 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Προμήθεια Ανταλλακτικών Υπερηχοτομογράφου Ge Vivid3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια ανταλλακτικών υπερηχοτομογράφου Ge Vivid 3 του καρδιολογικού ιατρείου του Κέντρου Υγείας Καλυβίων

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών και υπηρεσιών που ζητούνται , από τη στιγμή που πληρούνται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Τέσσερεις χιλιάδες Εννιακόσια Πενήντα Τρία ευρώ και Ογδόντα λεπτά (4.953,80 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %»

Διαύγεια PDF ΩΝΞΔ469Η26-58Ε