ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 133/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» – Προμήθεια & τοποθέτηση / αντικατάσταση έως τριάντα έξι (36) διαχωριστών αμαλγάματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια & τοποθέτηση / αντικατάσταση έως τριάντα έξι (36) διαχωριστών αμαλγάματος στις οδοντοθεραπευτικές οδοντιατρικές έδρες των Μονάδων ΠΦΥ αρμοδιότητας 1ης ΥΠΕ μόνο σε περίπτωση πλήρωσης των ήδη εγκατεστημένων για περίοδο δώδεκα (12) μηνών

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Eίναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των ζητούμενων ειδών και υπηρεσιών.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
Είκοσι Δύο Χιλιάδες Τριακόσια Είκοσι Ευρώ (22.320,00 €) συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%

Διαύγεια PDF 96Ι9469Η26-6Ρ0