ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ – για Ανάδειξη δύο Ορκωτών Λογιστών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Ανάδειξη δύο (2) Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των
ετών 2021 & 2022

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Δέκα Πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€ ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 % .

Διαύγεια PDF 64ΦΣ469Η26-ΗΚΘ