(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 47/2023 ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Σύναψη διετούς σύμβασης προληπτικής συντήρησης δεκατριών Συστημάτων Υπερηχοτομογραφίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Σύναψη διετούς σύμβασης προληπτικής συντήρησης δεκατριών (13) Συστημάτων Υπερηχοτομογραφίας συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών – πλην υπερηχητικών
κεφαλών – των Μονάδων Π.Φ.Υ. 1ης ΥΠΕ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
16.120,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Διαύγεια PDF 9ΦΖΥ469Η26-ΟΓΙ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ