ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» για τις Υπηρεσίες επισκευών χώρων σε δομές υγείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος -Συλλογή Προσφορών Μέσω «ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» για τις Υπηρεσίες επισκευών χώρων σε δομές υγείας

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής υπηρεσιών ανά δομή ,για το σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Οκτώ χιλιάδες Πεντακόσια Ογδόντα ευρώ και Ογδόντα λεπτά (8.580,80 € )
συμπ/νου του Φ.Π.Α 24 %

Διαύγεια PDF 6ΜΞΧ469Η26-ΔΒ6