ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για Διάγνωση βλάβης και πιθανή επισκευή Holter ρυθμού του ΚΥ Λαυρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Διάγνωση βλάβης και πιθανή επισκευή Holter ρυθμού του Κέντρου Υγείας Λαυρίου, αρμοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Διακόσια Σαράντα Οκτώ ευρώ (248,00€) συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%.

Διαύγεια PDF ΨΟΟ3469Η26-8ΕΦ