ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε .Σ.Η.ΔΗ.Σ. ) για την Επιλογή Αναδόχου Εκπόνησης Μελέτης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την Επιλογή Αναδόχου Εκπόνησης Μελέτης: Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΝΘΑ “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”/ Συγκρότηση Οριστικών Μελετών – Μελέτης Εφαρμογής και Διασφάλιση του Συνόλου των Αναγκαίων Αδειών και Εγκρίσεων.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Εκατόν έξι χιλιάδες εφτακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά 106.765,91€ (πλέον ΦΠΑ 24%)

Διαύγεια PDF ΩΖ85469Η26-Τ66
ΕΕΕΣ σε μορφή PDF
ΕΕΕΣ σε μορφή xml