ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων, φακέλων αλληλογραφίας και δεμάτων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Διαγωνισμός με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων, φακέλων αλληλογραφίας και δεμάτων, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας και των ΤΟΜΥ της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής για τρεις (3) μήνες »

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσια ευρώ (15.300,00 €) συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%

Διαύγεια PDF ΨΟ40469Η26-29Ν