ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4/2023 «Προμήθεια Υπηρεσιών Έγκρισης Πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Διαγωνισμός με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για «Προμήθεια Υπηρεσιών Έγκρισης Πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών που υπόκεινται σε καταχώριση, Υπηρεσιών βαθμονόμησης οργάνων μέτρησης ιοντιζουσών ακτινοβολιών και Υπηρεσιών ατομικής δοσιμέτρησης»

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Είκοσι Επτά χιλιάδων Πεντακοσίων Είκοσι Οκτώ ευρώ (27.528,00€) συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24% Πέντε Χιλιάδων Τριακοσίων Είκοσι Οκτώ ευρώ (5.328,00€).

Διαύγεια PDF 96ΡΧ469Η26-ΗΩΣ